Voorbeeldcontracten voor overeenkomsten tussen de verdelers van medische hulpmiddelen en de ziekenhuizen

beMedTech krijgt heel wat vragen over het afsluiten van contracten tussen de ziekenhuizen en de verdelers van medische hulpmiddelen waarin de voorwaarden vastgelegd kunnen worden rond de diensten die verbonden (kunnen) zijn aan de verkoop van implantaten. De publicatie van de omzendbrief 649 van het FAGG heeft hierover alleen nog meer vragen doen ontstaan. beMedTech heeft een aantal voorbeeldcontracten ter beschikking die de verschillende partijen (verdelers, ziekenhuizen en artsen) in staat moeten stellen om aan de geldende wetgeving (en de omzendbrieven) te voldoen. Deze contracten zijn vaak opgesteld in overleg met representatieve verenigingen van ziekenhuizen en andere betrokken partijen.

Opgelet : De contracten worden ter beschikking gesteld van alle betrokken partijen en kunnen vrij gebruikt worden; zij vormen geen verplichting, niet voor de leden van beMedTech noch daarbuiten. De contracten zijn bedoeld om een voorbeeld te geven van wat (voor alle partijen) aanvaardbaar zou moeten zijn. Als u of uw commerciële partner persoonlijke aanpassingen wil maken aan deze voorbeeldcontracten, dan kan dat; maar enkel na duidelijke afspraken en in onderling overleg.

Wij zetten de momenteel beschikbare voorbeeldcontracten hieronder op een rijtje :

 1. Voorbeeldcontract “overeenkomst met betrekking tot aanwezigheid op het OK “ : Dit contract biedt de mogelijkheid om te voldoen aan de omzendbrief 649, die stelt dat de voorwaarden voor de aanwezigheid van een vertegenwoordiger tijdens een ingreep beschreven moeten staan in een schriftelijke overeenkomst. Opgelet: deze overeenkomst is enkel bedoeld voor de aanwezigheid die zich beperkt tot het geven van “Technisch advies”. Zie hiervoor de do’s en don’ts voor de Technisch Adviseur en de brochure aanwezigheid van externen in het operatiekwartier. Alhoewel het FAGG zich in de omzendbrief niet uitspreekt over de “aard” van de aanwezigheid van de vertegenwoordigers op het OK (omdat dit niet binnen hun bevoegdheid valt), lijkt het ons duidelijk dat het verstrekken van interim-arbeid, door het ter beschikking stellen van gediplomeerde verpleegkundigen ( of andere gezondheidszorgberoepsbeoefenaars), niet door dit of een andere eenvoudige overeenkomst te dekken valt. beMedTech is immers van mening dat een dergelijke dienstverlening (ter beschikking stelling van verpleegkundigen) onmogelijk inbegrepen kan zijn in de prijs van de aangeboden medische hulpmiddelen en de voorwaarden waaronder dit eventueel mogelijk is vragen een heel andere (complexe) overeenkomst, waarbij o.a. de verantwoordelijkheden en de verplichtingen uit de wet op de ter beschikking stelling strikt worden vastgelegd tussen alle partijen.

  Noot 1 : Het huidige voorbeeldcontract is gebaseerd op een vroegere versie van een gelijkaardig raamakkoord, dat opgesteld werd door een gemengde werkgroep binnen Zorgnet-ICURO en goedgekeurd werd door een belangrijk aantal betrokken (nationale) verenigingen. Zie hiervoor het raamakkoord in bijlage 1 van de brochure aanwezigheid van externen in het operatiekwartier. Een nieuwe versie van deze brochure en het bijhorend raamakkoord wordt momenteel besproken met Zorgnet-ICURO en zal daarna ter goedkeuring voorgesteld worden aan de representatieve verenigingen.

  Noot 2 : beMedTech raadt het gebruik van dit voorbeeldcontract ten sterkste aan. Als er geen aparte overeenkomst is afgesloten tussen het ziekenhuis en de betrokken verdeler (van implantaten) met betrekking tot de aanwezigheid van vertegenwoordigers, dan kan aan de omzendbrief 649 volgens ons echter ook voldaan worden door het stelselmatig ondertekenen van het aanwezigheidsregister van het OK, waarbij de vertegenwoordiger zich ertoe verbindt het reglement van inwendige orde van het OK te respecteren.

 2. De voorbeeldcontracten voor het ter beschikking stellen van implantaten en gebruiksmateriaal , onder de vorm van leensets en consignaties : Deze 2 verschillende voorbeeldcontracten zijn beschikbaar sinds 2009 en werden toen op ons initiatief, in samenwerking met de Belgische vereniging van ziekenhuisapothekers en onder toezicht van de FOD Volksgezondheid uitgewerkt en goedgekeurd en zijn sindsdien onveranderd gebleven. Op vraag van de FOD Volksgezondheid werd in 2019 een nieuwe werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, de sterilisatieverenigingen, de ziekenhuisapothekers en de industrie, om de bestaande contracten in onderling overleg aan te passen en te vernieuwen. Met de goedkeuring van deze werkgroep werden recent de voorstellen voor de nieuwe contracten afgewerkt en goedgekeurd door alle betrokken partijen. De bedoeling is dat deze nieuwe contracten binnenkort officieel beschikbaar gesteld zullen worden via de website van de FOD Volksgezondheid en vanaf dan door alle partijen gebruikt zullen kunnen worden. In afwachting daarvan stellen wij u voor om voorlopig nog met de huidige versies te werken. U vindt deze voorbeeldcontracten ook op de website van de FOD Volksgezondheid :

  https://www.health.belgium.be/nl/voorbeeldovereenkomst-leensets-mei-2012
  https://www.health.belgium.be/nl/voorbeeldovereenkomst-consignatie-materiaal-aug-2009

  Noot 1 : In de nieuwe versies van deze overeenkomsten wordt ook de mogelijkheid toegevoegd om de prijs van deze dienstverlening op te nemen in het contract. Het FAGG dat aanwezig was bij het overleg en de nieuwe versies mee goedgekeurd heeft, heeft daarbij aangegeven dat deze dienstverlening apart aangerekend kan worden of gratis aan het ziekenhuis kan aangeboden worden, zonder dat dit een inbreuk vormt op art.10 van de wet op de geneesmiddelen (verboden voordelen).

  Noot 2 : In overleg met alle betrokken partijen is er ook voor de nieuwe versies van deze voorbeeldcontracten beslist om de dienstverlening “Technisch Advies” volledig los te koppelen van de contracten voor de sets, het lijkt ons belangrijk hierover een aparte overeenkomst af te sluiten, mede gezien de belangrijke betrokkenheid van de artsen.

beMedTech respecteert de privacy van uw gegevens. Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie”.

Ik heb het begrepen