beMedTech heeft kennis genomen van het federale regeerakkoord (Verslag van de formateurs) van de nieuwe “Vivaldi-coalitie”. Het nieuwe regeerakkoord plaatst de aanpak van de huidige gezondheidscrisis en de (re)organisatie van de gezondheidszorg duidelijk bovenaan de politieke agenda. De regering voorziet aanzienlijk en bovenop de wettelijke groeinorm te investeren in de gezondheidszorg en te zorgen voor een structureel voldoende en solidaire financiering. Wij juichen toe dat de gezondheidszorg een vooraanstaande rol speelt in het nieuwe regeerakkoord en vooral dat verschillende van de vooropgestelde kernpunten nauw aansluiten bij de beleidsaanbevelingen voor een waardegedreven zorg zoals beMedTech deze verwoordt in haar Memorandum 2019-2024.


We zetten de voornaamste raakpunten met ons memorandum voor u op een rijtje:

• De nieuwe regering stelt dat zij er niet alleen op zal toezien dat onze gezondheidszorg structureel voldoende en solidair wordt gefinancierd, maar ook dat “Willen we onze bevolking, maar ook toekomstige generaties een toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg blijven garanderen, dan is een efficiënte besteding van de middelen primordiaal”. Daartoe moeten “de investeringen in de zorg worden gecombineerd met hervormingen op basis van duidelijke gezondheidsdoelstellingen die de kwaliteit verhogen, de gelijke toegang verbeteren en uitgaven terugdringen die niet ten goede komen aan patiënten en zorgverleners.”

Deze visie sluit volledig aan bij de beMedTech visie van waardegedreven zorg, nodig om ons zorgsysteem nu en in de toekomst duurzaam te houden. Hierbij wordt steeds de gezondheidseconomisch beste oplossing gekozen, over de budgettaire silo’s heen en niet alleen rekening houdend met het budget, maar ook de gezondheidswinst en de efficiëntiewinst. Het maximaal gebruik maken van de mogelijkheden van medische technologieën kan hier een essentiële rol in spelen.


• Het belang van medische technologieën voor het herdenken van bestaande zorgprocessen en het realiseren van gezondheidseconomische winsten wordt ook bevestigd door de volgende passage: “Er wordt tevens aandacht besteed aan het bijsturen van de financiering van de daghospitalisatie en het stimuleren van alternatieven voor klassieke hospitalisatie met behulp van onder andere innovatieve technieken.” Verder wordt gesteld dat “Er zullen inspanningen worden geleverd om de evidence based medicine-besluitvorming te bevorderen en de therapietrouw te versterken (met name door technologische innovatie te bevorderen).”


• De nieuwe regering geeft in haar regeerakkoord ook aan dat zij wil “ingaan tegen de verschijnselen die kunnen leiden tot een overmatige consumptie van zorg, onderzoeken en geneesmiddelen.”

Ook beMedTech ijvert voor een zorgsysteem waarin verspilling wordt tegengegaan door onder meer in te zetten op kwaliteit & toegevoegde waarde en efficiëntie. In het huidige prestatiegedreven systeem worden zorgverstrekkers en -instellingen vergoed voor het aantal prestaties dat zij verrichten, ongeacht of deze handelingen echt noodzakelijk zijn of niet en of ze gezondheidswinst voor de patiënt opleveren of niet, wat verspilling en overconsumptie in de hand werkt.


• Het nieuwe regeerakkoord stelt “Onze burgers hebben het recht op de hoogte te zijn van de kwaliteit die door zorgverleners en zorginstellingen worden geleverd en zelf in te schatten voor welk ziekenhuis, zorginstelling of zorgteam gekozen wordt. De regering zal initiatief nemen om de transparantie inzake kwaliteit van de geleverde zorg, zowel intramuros als extramuros, op substantiële wijze te verhogen via public disclosure.” Verder wordt hier nog aan toegevoegd: “De ziekenhuisfinanciering moet eenvoudiger en transparanter worden gemaakt”. In dit kader wordt onder meer aangekondigd dat er verdere stappen zullen worden gezet op vlak van ‘pay for quality’.

beMedTech pleit eveneens voor een transparantere aanwending van het gezondheidszorgbudget, waarbij meer rekening wordt gehouden met kwaliteit en gezondheidswinsten. Dit kan onder meer door het invoeren van een wettelijk verplichte publicatie van kwaliteitsindicatoren, inclusief inzake rapportage van incidenten, infecties, PROM en PREM, voor ziekenhuizen en zorgcentra. Ook het in 2018 door FOD Volksgezondheid geinitieerde programma rond Pay for Performance (P4P) dient verder te worden uitgevoerd.


• Het regeerakkoord bevestigt het belang van dataverzameling als bron voor beleidsvoering: ”Ontwikkeling van een federale datastrategie, voor het inzetten van big data (geen individuele data) voor publieke doeleinden zoals bevorderen van gezondheid of verbeteren van mobiliteit.” Meer specifiek voor de gezondheidszorg volgt: “Daarom werken we een gezondheidszorgdata-autoriteit uit, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de implementatie van een beleidsstrategie. Dit unieke aanspreekpunt voor gezondheidszorggegevens centraliseert databanken op een GDPR-conforme manier, vb. via quering en ondersteunt onder meer wetenschappelijk onderzoek en beleidsvoorbereidend werk voor een kwaliteitsvollere en doelmatiger gezondheidszorg.”

Ook hier is er een belangrijk raakpunt met onze beleidsaanbevelingen. beMedTech dringt er immers op aan dat er een eenvoudige en snelle procedure zou komen om toegang tot de verschillende databronnen te bekomen, niet alleen bij het IMA (Inter-Mutualistisch Agentschap), maar ook bij andere bronnen met klinische data. Zo kunnen de aanvragen tot terugbetaling onderbouwd worden met gezondheidseconomische data.


• Het regeerakkoord kondigt ook aan dat er grondige voorbereidingen komen met het oog op een nieuwe staatshervorming. Hierbij wordt vooral gekeken naar “een meer homogene bevoegdheidsverdeling op het vlak van gezondheidszorg”.


beMedTech stelt in haar memorandum dat de zesde staatshervorming heeft geleid tot meer complexiteit en tot hele grote uitdagingen in de gezondheidssector. Zo zijn bijvoorbeeld algemene preventiemaatregelen en (inspectie van) kwaliteit in ziekenhuizen regionale bevoegdheden geworden. Deze inspanningen moeten regionaal gebudgetteerd worden, daar waar de opbrengsten (minder onnodige uitgaven) op federaal vlak liggen. Een ander voorbeeld is het beleid inzake mobiliteitshulpmiddelen. Ook dit is geregionaliseerd, waardoor de 4 gemeenschappen bevoegd zijn om eigen terugbetalingsprocedures en accenten te leggen. Deze complexiteit werkt allesbehalve bevorderend voor de introductie van nieuwe technologieën. De huidige structuren en administratieve procedures weerspiegelen deze complexiteit. De broodnodige 'redesign' van de gezondheidsadministraties (FOD Volksgezondheid, FAGG en RIZIV) is erop gericht dit te verbeteren, maar deze gaat erg langzaam.


• De nieuwe regering zet sterk in op de verdere digitalisering en innovatie, ook binnen de gezondheidszorg. Zo zal het e-Gezondheidsheidsplan 2019-2021 verder worden uitgevoerd en wordt nog geïnvesteerd in de verbetering van de digitale dienstverlening door de federale overheid, onder meer op vlak van mHealth en eHealth. De nieuwe regering onderschrijft het potentieel van digitale medische technologieën, o.a. door te stellen dat voor de aanpak van de huidige gezondheidscrisis “alle mogelijke technologieën worden verkend (vrijwillige apps op de smartphone, een QR-code voor registratie, enz.)” en dat “ innovatie op deze toekomstige gebieden zal worden aangemoedigd, bijvoorbeeld door hackatons ondersteund door de regering.”


• In het kader van de aanpak van de huidige gezondheidscrisis wordt gewezen op de rol die IVD tests spelen in de eerste verdedigingslinie om besmettingen te voorkomen en in te dijken. Ook wordt onderzocht hoe zij zullen helpen bij de “terugkeer naar het nieuwe normaal”.


• Het nieuwe regeersakkoord verwijst tenslotte naar een nieuw pact met “onder meer de farmaceutische sector” dat “naast innovatie, toegankelijkheid, tekorten en deontologie, eveneens budgettaire verantwoordelijkheid van de sector moet beogen opdat de patiënt hier maximaal de vruchten van kan plukken.” beMedTech heeft ook de intentie een nieuw Pact te sluiten en is momenteel bezig het oude Pact te evalueren op wat reeds gerealiseerd werd en welke actiepunten nog openstaan. Samen met de ExeCo’s wordt ook bekeken welk nieuwe actiepunten moeten worden toegevoegd en welke concrete vragen van de leden we moeten meenemen in onze gesprekken de volgende weken en maanden met de nieuwe beleidsmakers.


U kan hier de integrale tekst van het Federaal Regeerakkoord raadplegen

beMedTech respecteert de privacy van uw gegevens. Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie”.

Ik heb het begrepen